Testvéri kapcsolat

A testvérek közötti kapcsolat motívuma a Kainról és Ábelről, Józsefről vagy Dávidról szóló történeteken, Jézus életén vagy pl. a tékozló fiú példázatén át egészen ŰPál leveleiig végigkíséri a Bibliát. Milyen motívumokat látunk a testvéri kapcsolatokban a Bibliában? Milyen kell legyen gyülekezetben, Isten fiai között?

Tovább

A legutóbbi prédikáció arról szólt, kik a szellemi emberek. Most az következik, hogy mint gyülekezet, hogyan lehetünk szellemben érettek? Az első korinthusi levél 10-11. részeiben Pál bűnről és szentségről, megosztottságról, és az úrvacsora helyes gyakorlásáról ír.

Tovább

A szívünk szándékai

A szív az életünk központja, csatatér. Isten azt szeretné ha a szívünket felé hajtsuk, a Sátán pedig innen szeretné az áldásait elrabolni. A mi döntésünk hogy megkeményítjük-e a szívünket? Dávid és más bibliai személyek példáiból jól láthatjuk, hogy ennek milyen súlyos következményei vannak!

Tovább

Krisztus a középpontban

Újra és újra meg kell erősíteni magunkat abban az igazságban, hogy bár emberként lehetetlen a törvényt betartani és bűn nélkül élni, de Jézust keresztáldozatával elhordozta minden megkötöttségünket és betegségeinket, és megigazított minket. Nem a mi “igazságunk” vagy a törvény által, hanem a Krisztusban való hit által! Isten kijelenti igazságát, amikor...

Tovább

Név

Az Ószövetségben nagyon nagy jelentősége van a névnek, minden név valamit jelent. Eszter könyve is bővelkedik érdekes, ellentétes jelentéseket is bíró nevekkel.

Tovább

A dícséret

Az elrabolt frigyláda, Dávid és a dicséret sátrának felállítása történetéből látjuk, hogy Isten felemelése hogyan vonzza magához az embereket, és milyen más hatással jár. Az a nép, amin Isten dicsősége van, győzelemre van itélve!

Tovább

Az Úrban van győzelem

Az ingyen kegyelemből való megtérés célja nem csak az üdvösség elnyerése, de az áldások átvétele már itt a földön – követni az Úr útját, engedelmeskedni neki és megérteni az útmutatásokat. Ez az izgalmas része az életünknek, ehhez kell az Úr vezetése. Értsük meg Isten tervét és küzdjünk érte!

Tovább

Húsvét

Jézus feltámadása után a tanítványok futva mennek a sírhoz. Még nem tudták az írásokból, hogy Jézusnak fel kellett támadnia. Összezavarodtak, otthagyták az üres sírt, és visszamentek halászni. Így volt, míg nem jelent meg nekik személyesen a feltámadt Krisztus. A feltámadás az evangélium központi üzenete. A sírig eljutni nem elég!

Tovább

A kő, vagy én?

„Mondom nektek, hogyha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani” – hangzik el Jézus mondata a virágvasárnapi bevonuláskor. Isten igéje megáll, és akarata mindenképp teljesülni fog – a kérdés az, hogy Te részt veszel-e a tervében? Te fogsz beszélni, vagy a kövek?

Tovább

Harc

Miért kell harcolnia egy kereszténynek, ha Jézus legyőzte már az ellenséget? Hogyan kell hozzáállni a szellemi harchoz, és hogy működik?

Tovább

Szolgák és urak

Az Efézus 6-ban előkerül egy (rab)szolgákról és uraikról szóló szakasz. Ez a korintusi és a Filemonhoz írt levelekkel összevetve különösen érdekes. Pál harca nem a földi rendszer ellen van! Sőt, arról ír, hogy Krisztus rabszolgája – akkor mi vajon szolgák, vagy fiak vagyunk?

Tovább

Fiúság

Isten terve a kezdetektől az volt, hogy Krisztusban fiaivá fogadjon, és felruházott az ezzel járó jogokkal és szabadsággal. Isten erre hívott el, és ezt kell megragadnunk! Isten Fia pedig a maga fizikai valóságában is megjelent a Földön, és bemutatta ezt a kapcsolatot.

Tovább

Apák

Az Efézus 6 az apa-fiú kapcsolatról ír. Istenképünk abból táplálkozik, hogy mi milyennek látjuk a saját földi apánkat. Milyen a mi apaképünk? Milyen egy igazi, jó apa? És milyen apa Isten az Ige tükrében?

Tovább

Házasság

Az Efézus 5-ben levő szakasz nem merül ki a házastársak kötelességeinek a leírásában – ahogy a Bibliában több helyen, itt is megjelenik Krisztus és a gyülekezet kapcsolata és a a férj-feleség kapcsolat vagy jegyesség párhuzama. A mai gondolkodásmóddal ellentétben ez egy életre szóló szövetség.

Tovább

Követő élet

Jézus legtöbb tanítványát ezekkel a szavakkal hívta el: “Kövess engem!” Mit jelent Jézust követni a gyakorlatban? A megtérés nem egy egyszeri dolog, hanem egy életmód!

Tovább

Három kulcs

Talán a legnehezebb része az efézusi levélnek a 4:17-5:6-ig tartó szakasz. Pál különböző tüneteket sorol fel, melyhez aztán megadja a megoldás kulcsait is.

Tovább

Van tusakodásunk!

Az előadáshoz vetített prezentáció a jegyzet ikonra kattintással letölthető! Az Efézus 6:12 leírja, hogy kivel, és kivel nem kell harcolnunk. Fontos, hogy ez a harc a mindennapok része legyen! Az Újszövetségből, megismerhetjük az ellenséget, és több jó és rossz példát is találunk a szellemi erőkkel való találkozásra.

Tovább

A gyülekezet egysége

Pál az Efézus 4:11-16-ig tartó szakaszban célokat határoz meg, és elmondja, mik a feltételei annak, hogy eggyé váljon az egész Test: – Többé ne legyünk gyermekek, hanem felnőtt korúak! – Ne sodródjunk! Legyen stabil igei látásunk! – Ragaszkodjunk az igazsághoz! Növekedjünk!

Tovább